Personal Notes

Privet!!! Kogda nichto rozhdaet nichto Sushchestvo ponimaet svoe sushchestvovanie.

---,_,----

(.|.)

Server Ratings Details

Type Wild Rating 1680 Best
Type Blitz Rating 2513 Best 2943 (17/Jul/2002)
Type Standard Rating 2437 Best 2440 (20/Jul/2002)
Type Bullet Rating 2095 Best 2556 (24/Dec/2000)
Type Bughouse Rating 1775 Best 2260 (10/May/2001)
Type Loser's Rating 1654 Best
Type Crazyhouse Rating 1971 Best 2271 (16/Jun/2001)
Type 5-minute Rating 2256 Best 2415 (10/Aug/2002)
Type 1-minute Rating 2149 Best 2491 (18/Aug/2002)
Type 3-minute Rating 2200 Best

Statistics